Bourgeois deelt tik uit maar begraaft de gedachte niet

Uittredend Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Geert Bourgeois, heeft het deputatiebesluit van de provincie Oost-Vlaanderen inzake de rechtstreekse participatie in de windparken van Oost-Vlaanderen vernietigd. Dat vermindert voor EnerGent de kansen om als lokale coöperatie op te treden buiten Gent. Voor de zone Zwijnaarde verandert de beslissing niet veel. Daar heeft de Stad Gent zich akkoord verklaard met minstens vijf windtribunes. We willen de Gentse politici vragen dit te blijven steunen. Daarom fietsen we naar de zone Zwijnaarde op zondag 29 juni. Startpunt: Herberg Macharius, Voorhoutkaai 43+, 9000 Gent, 14u30.

Op 11 juni 2014 vernietigde Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Geert Bourgeois, het deputatiebesluit van de provincie Oost-Vlaanderen (van 12 december 2013) inzake de draagvlakopbouw en de invulling van de rechtstreekse participatie in de windparken van Oost-Vlaanderen. Dat is een hele mondvol. Maar Bourgeois zegt dus eigenlijk dat de beslissing van de provincie om de ontwikkelaars van windparken op te leggen tien procent van hun windparken af te staan aan lokale burgercoöperaties strijdig is met de wet. Hij stelt dat zoiets alleen op Vlaams niveau kan worden beslist. We roepen hem dan ook op om er mee voor te zorgen dat de bevolking veel nauwer betrokken wordt bij de energietransitie, en meer bepaald bij de exploitatie van de windkracht die ten slotte van iedereen is.

Bourgeois’ beslissing betekent voor EnerGent concreet dat de mogelijkheid dat we in Hansbeke of Wetteren-Melle zouden worden gevraagd om daar tien procent van de windparken in te vullen, plots heel wat minder zeker is. Er rust in elk geval geen verplichting meer op de ontwikkelaars om per se met een lokale en autonome coop in zee te gaan. Het kan ook gebeuren met een coöperatie die ze zelf hebben opgericht en die alleen een lening geeft aan de ontwikkelaar, en dus zelf geen eigenaar wordt van de windturbines.

Het is nu afwachten of de provincie hiertegen in beroep gaat, of andere stappen zet om haar visie te verdedigen.

In Zwijnaarde verandert Bourgeois’ beslissing niet veel

In de zone Zwijnaarde waar volgens de provincie minstens vijf windmolens moeten komen en waar nog heel wat gronden zijn waarop geen rechten van opstal zijn verleend om windturbines te bouwen, verandert Bourgeois’ beslissing voor EnerGent niet veel. Daar blijft de uitdaging voor EnerGent om zelf rechten van opstal te verwerven bij de grondeigenaren die daar vaak om allerlei redenen niet tuk op zijn.

Vermits dit evenwel de enige zone is die de provincie in het Gentse heeft aangeduid, is dit meteen ook ten dele een politieke beslissing. Kan Gent, dat verklaard heeft tegen 2050 klimaatneutraal te willen zijn, het zich permitteren om in die zone geen enkele windturbine te bouwen? De Stad Gent heeft zich in een advies over het provinciaal plan, begin juni 2014, akkoord verklaard met het feit dat er in de zone Zwijnaarde minstens vijf windturbines moeten komen. Zoals de kaarten nu liggen bij de verschillende grondeigenaren (waaronder heel wat publieke of semi-publieke spelers), zullen die er evenwel alleen komen als de (Gentse) politiek daar echt mee gaat achter staan. We willen die vraag kracht bij zetten met een fietstocht naar de zone Zwijnaarde op zondag 29 juni. Startpunt: Herberg Macharius, Voorhoutkaai 43+, 9000 Gent, 14u30.