Statuten

Op 4 december 2013 werden de statuten van EnerGent cvba neergelegd op het kantoor van notaris Stéphane Vander Eecken, Franklin Rooseveltlaan 23 in Gent.

 

Hoofdstuk 1. Wat is EnerGent?

Artikel 1 - Naam

De vennootschap is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de benaming EnerGent.

De vennootschap is gestart vanuit Gent en heeft een speciale band met de stad.

 

Artikel 2 - Zetel

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 9000 Gent, Slachthuisstraat 30.

Bij beslissing van de Raad van Bestuur mag de vennootschap bedrijfszetels vestigen op andere plaatsen.

 

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft tot doel :

• Het verenigen van burgers in hun streven naar (een rechtvaardige overgang naar) een duurzame en klimaatneutrale samenleving, en het bewustmaken van burgers van deze uitdagingen.

• Het investeren in hernieuwbare energieproductie, het realiseren van energiebesparing of het leveren van energiediensten en hiervoor de nodige financiële middelen aantrekken.

• De gerealiseerde winst na een billijke vergoeding van het kapitaal besteden aan lokale sociaalecologische projecten.

• Bij haar werking zoveel mogelijk mensen te betrekken, ook mensen met een bescheiden inkomen.

Voor zover nodig en mogelijk staat de vennootschap bij de realisatie van projecten open voor dialoog en overleg met alle stakeholders.

Om die doelen te bereiken, kan de vennootschap samenwerken met organisaties, bedrijven en instellingen. De vennootschap mag bovendien alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengen of inschrijvingen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven. Zij mag leningen toestaan aan en waarborgen stellen voor derden. Deze opsomming van handelingen is niet beperkend.

 

Artikel 4 - Duur van de vennootschap

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan worden ontbonden bij beslissing van de Algemene Vergadering.

 

Hoofdstuk 2. Over de vennootschap

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal, met andere woorden het kapitaal van de vennootschap, is onbeperkt.

Het vaste deel van het kapitaal dient minstens 18.550 euro te bedragen en moet steeds volledig volgestort zijn.

Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans eenentwintig duizend achthonderd euro (€ 21.800,00) en is samengesteld uit 218 aandelen met een nominale waarde van 100,00 euro elk.

Op het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal wordt ingeschreven als volgt:

a) door de heer Pieter Verbeek voor 2.000,00 euro, waarvoor hem 20 aandelen worden toegekend, volledig volstort.

b) door de heer Stefaan Claeys voor 3.000,00 euro, waarvoor hem 30 aandelen aandeel worden toegekend, volledig volstort.

c) door de heer Carl-Willem Uytterhaegen voor 3.000,00 euro, waarvoor hem 30 aandelen worden toegekend, volledig volstort.

d) door de heer Chris Vandaele voor 1.800,00 euro, waarvoor hem 18 aandelen worden toegekend, volledig volstort.

e) door de heer Walewein Muylle voor 1.500,00 euro, waarvoor hem 15 aandelen worden toegekend, volledig volstort.

f) door de heer Johan Vandaele voor 3.000,00 euro, waarvoor hem 30 aandelen worden toegekend, volledig volstort.

g) door mevrouw Lina Avet voor 3.000,00 euro, waarvoor haar 30 aandelen worden toegekend, volledig volstort.

h) door de heer Bart Van Kerkhove voor 1.000,00 euro, waarvoor hem 10 aandelen worden toegekend, volledig volstort.

i) door de heer Peter Bosmans voor 500,00 euro, waarvoor hem 5 aandelen worden toegekend, volledig volstort.

j)   door mevrouw Vera Dua voor 1.000,00 euro, waarvoor haar 10 aandelen worden toegekend, volledig volstort.

k) door de heer Frank Beke voor 1.000,00 euro, waarvoor hem 10 aandelen worden toegekend, volledig volstort.

l) door mevrouw Karla Schimmel voor 1.000,00 euro, waarvoor haar 10 aandelen worden toegekend, volledig volstort.

De gelden werden gestort op een bijzondere rekening nummer $ geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij $, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door genoemde financiële instelling op $, dat door ondergetekende notaris bewaard zal blijven.

Het vaste gedeelte van het kapitaal kan enkel verhoogd of verminderd worden krachtens een besluit  van de algemene vergadering op de wijze als vereist voor een statutenwijziging.

Het veranderlijke gedeelte van het kapitaal wordt verhoogd, respectievelijk verminderd door toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen. Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten gewijzigd hoeven te worden.

De aandelen zijn op naam.

 

Artikel 6. Aandelen

Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld uit aandelen op naam van € 100,00 elk. De Raad van Bestuur stelt de modaliteiten vast voor onderschrijving van de aandelen en bepaalt de verhouding waarin de maatschappelijke aandelen moeten worden volgestort en de tijdstippen waarop de stortingen kunnen worden opgevraagd.

Daarenboven moet er op elk aandeel dat een inbreng in geld of geheel of gedeeltelijk een inbreng in natura vertegenwoordigt, een vierde worden volgestort zoals bepaald door de wet.

 

Artikel  7.  Overdracht van aandelen

De maatschappelijke aandelen mogen enkel worden afgestaan of overgedragen aan vennoten na akkoord van de Raad van Bestuur.

 

Artikel  8.  Vennoten

De vennoten zijn:

- De ondertekenaars van deze akte, ook de stichters genoemd,

- De natuurlijke personen en rechtspersonen die toetreden door een aandeel te kopen en als vennoot zijn aanvaard door de Raad van Bestuur. Wie een aandeel koopt, verbindt er zich toe de statuten en de beslissingen van de Algemene Vergadering te aanvaarden en na te leven.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot hun inbreng. Zij zijn hoofdelijk noch ondeelbaar aansprakelijk, wat wil zeggen dat de vennoten zich enkel engageren voor hun inbreng in het kapitaal.

 

Artikel 10. Register

De toetreding van de vennoten blijkt uit de inschrijving in het register der vennoten.

Dat register mag elektronisch worden bijgehouden. Van iedere vennoot wordt vermeld :

• Naam, voornaam en woonplaats van de vennoot

• Datum toetreding, uitsluiting of uittreding

• Gestort bedrag of teruggenomen bedrag

• Aantal aandelen, inschrijving op nieuwe aandelen, de terugbetalingen en de overgangen ervan met bijhorende datum.

Elke vennoot kan inzage nemen van het register.

De Raad van Bestuur wordt belast met de inschrijvingen. De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.

 

Artikel 11. Aandeelbewijs

De rechten van elke vennoot worden vertegenwoordigd door een aandeelbewijs op naam, waarin de naam van de vennootschap, alsmede de naam, voornaam, en de woonplaats van de houder wordt opgegeven.

 

Artikel 12. Toetreding

De Raad van Bestuur beslist over de toetreding van nieuwe vennoten. De toetreding is mogelijk als nieuwe vennoten voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden zoals die worden omschreven in het huishoudelijk reglement. Deze personen moeten minstens één aandeel van de vennootschap onderschrijven, met dien verstande dat deze onderschrijving de aanvaarding inhoudt van de statuten en van het huishoudelijk reglement.

De vennootschap mag de toetreding van vennoten niet uit speculatieve overwegingen weigeren, tenzij die vennoten niet voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden of daden verrichten die met de belangen van de vennootschap strijdig zijn.

 

Artikel 13 . Uittreding

Iedere vennoot mag slechts uittreden vanaf het zesde jaar, en wel steeds tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar. Deze uittreding mag evenwel worden geweigerd indien zij de vereffening van de vennootschap tot gevolg zou hebben of het bestaan ervan in het gedrang brengt. De vennoot die is uitgesloten, uitgetreden of gedeeltelijk zijn aandelen heeft teruggenomen, blijft gedurende vijf jaar te rekenen van deze gebeurtenis, behalve wanneer de wet een kortere verjaringstermijn bepaalt, binnen de grenzen van zijn verbintenis als vennoot, persoonlijk instaan voor alle verbintenissen door de vennootschap aangegaan vóór het einde van het jaar waarin zijn uitsluiting, uittreding of gedeeltelijke terugneming zich heeft voorgedaan.

De uitgetreden vennoot heeft recht op uitkering van € 100,00 (de nominale instapwaarde van zijn aandeel) tenzij de boekhoudkundige waarde van het aandeel zoals blijkt uit de jaarrekening van het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarin ontslag wordt genomen, lager zou liggen dan € 100,00.

De precieze waarde wordt bepaald en verantwoord door de Raad van Bestuur.

 

Artikel 14. Uitsluiting

Een vennoot kan slechts uit de vennootschap worden uitgesloten wanneer hij niet langer voldoet aan de algemene toetredingsvoorwaarden of wanneer hij handelingen stelt die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap. Uitsluitingen worden besproken door de Raad van Bestuur. Deze stuurt de betreffende vennoot hiertoe een aangetekende brief waarin de redenen voor uitsluiting worden uiteengezet en waarin de vennoot de mogelijkheid wordt geboden hierop schriftelijk te reageren. Hiertoe krijgt hij één maand. Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt opgemaakt en ondertekend door de Raad van Bestuur. Het proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt genoteerd in het register. Een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen de vijftien dagen, in een per post aangetekende brief, aan de uitgesloten vennoot toegezonden.

De uitgesloten vennoot heeft recht op uitkering van € 100,00 (de nominale instapwaarde van zijn aandeel) tenzij de boekhoudkundige waarde van het aandeel zoals blijkt uit de jaarrekening van het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarin ontslag wordt genomen, lager zou liggen dan € 100,00.

De precieze waarde wordt bepaald en verantwoord door de Raad van Bestuur.

 

Artikel 15. Terugneming van aandelen en beëindiging

Een vennoot heeft de mogelijkheid om kapitaal uit de vennootschap terug te nemen in de vorm van een aantal van zijn aandelen. Hiertoe dient hij een schriftelijk verzoek in bij de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur beoordeelt dit verzoek en beslist over de terugneming van één of meer aandelen.

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot, ontvangen zijn erfgenamen, schuldeisers of wettelijke vertegenwoordigers de waarde van zijn aandeelbewijzen, overeenkomstig de hierboven vermelde bepalingen.

 

Hoofdstuk 3. Over de Algemene Vergadering

Artikel 16. Wat?

De Algemene Vergadering bestaat uit al de vennoten. Zij komen minstens één maal per jaar bijeen, op de derde zaterdag van april om 14 uur op de zetel van de vennootschap tenzij anders aangegeven door de Raad van Bestuur.

 

Artikel 17. Bijeenroeping

De bijeenroeping van de Algemene Vergadering kan elektronisch gebeuren. Wie erom verzoekt, kan de uitnodiging ook per brief krijgen. De uitnodiging gebeurt minstens drie weken voor de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur is verplicht om de agenda op te stellen en mee te sturen.

 

Artikel 18. Stemrecht.

Alle vennoten hebben in de Algemene Vergadering gelijk stemrecht in alle aangelegenheden.

Elke vennoot heeft ongeacht zijn aandelen één stem. Elke vennoot mag slechts één andere vennoot vertegenwoordigen.

 

Artikel 19. Geldig vergaderen en beslissen

Buiten de wettelijk bepaalde gevallen beraadslaagt de Algemene Vergadering geldig ongeacht het aantal aanwezigen of vertegenwoordigde vennoten. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De Algemene Vergadering kan slechts besluiten nemen over de punten die op de agenda voorkomen.

 

Artikel 20. Over de samenstelling van de agenda.

Indien een derde van de aanwezigen erom verzoekt kan een bijkomend punt op de agenda van de vergadering worden geplaatst. Als dit punt een beslissing vereist, kan het evenwel slechts worden beslist op de volgende Algemene Vergadering.

Elke vennoot kan ten allen tijde maar ten laatste vijf weken voor de Algemene Vergadering een agendapunt voorstellen. De Raad van Bestuur motiveert waarom een punt niet op de agenda wordt geplaatst.

Een punt kan op de agenda worden geplaatst indien het gesteund wordt door minstens een derde van de vennoten en minstens vijf weken voor de Algemene Vergadering wordt gemeld.

 

Artikel 21. Bevoegdheid van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening goed, stelt de bestuurders, de controlerende vennoten en commissarissen aan, verleent kwijting aan de bestuurders, en kan de statuten wijzigen. De Algemene Vergadering beraadslaagt over het algemeen beleid van de coöperatie en over de projecten zoals bepaald in artikel 3, en over alle andere zaken die in het belang van de coöperatie zijn.

 

Artikel 22. Buitengewone Algemene Vergaderingen.

Buitengewone Algemene Vergaderingen — buiten die ene wettelijk verplichte - mogen worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur telkens het belang van de coöperatie dit vereist. De raad moet een Algemene Vergadering bijeenroepen als de controlerende vennoten of een of meer vennoten die een derde van het kapitaal vertegenwoordigen, erom verzoeken.

 

Artikel 23. Statutenwijziging.

De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de wijziging van de statuten als het doel en de aard van de voorgestelde wijzigingen speciaal in de oproepingsbrief worden vernield.

Daarnaast moet op de betreffende Algemene Vergadering ook minstens de helft van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd zijn. Indien aan deze laatste voorwaarde niet voldaan is, is een nieuwe bijeenroeping noodzakelijk en zal die nieuwe Algemene Vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelbewijzen. Voor een effectieve wijziging van de statuten zijn minstens drie vierde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist. Als uitzondering hierop geldt een statutenwijziging die voortvloeit uit een wetswijziging.

De statutenwijziging behoort tot de exclusieve bevoegdheden van de Algemene Vergadering.

 

Hoofdstuk vier. Bestuur en Controle van de vennootschap.

Artikel 24. Raad van Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit minstens vijf leden, al dan niet vennoten, benoemd door de Algemene Vergadering.

De duur van het mandaat van een bestuurder is drie jaar. Het mandaat eindigt op een jaarlijkse Algemene Vergadering die de jaarrekening goedkeurt van het voorgaande boekjaar. De bestuurder is na verstrijken van het mandaat herkiesbaar. Hij kan ten allen tijde door de Algemene Vergadering ontslagen worden.

Voorzitter

De raad van bestuur benoemt bij gewone meerderheid van stemmen één van zijn leden tot voorzitter.

 

Artikel 25. Controlerende vennoten

De Algemene Vergadering kan één of meerdere controlerende vennoten aanstellen die de controle over de vennootschap uitoefenen, samen met een commissaris conform de wet. Hun mandaat duurt drie jaar. Ze kunnen ten allen tijd door de Algemene Vergadering ontslagen worden.

 

Artikel 26. Bezoldiging der bestuurders

Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd. Als een bestuurder een opdracht vervult met bijzondere of vaste prestaties, mag hiervoor een vergoeding worden toegekend. Deze vergoeding mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.

 

Artikel 27. Vervanging ingeval van vacature

In geval van een vacature van een plaats van een bestuurder, mag door de Raad van Bestuur voorlopig in vervanging worden voorzien, in afwachting dat de volgende Algemene Vergadering er definitief over beslist.

 

Artikel 28. Bevoegdheden van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking uit te voeren ter verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.

Afgezien van de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

 

Artikel 29.  Dagelijks Bestuur

De Raad van Bestuur mag zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden. Zo mag hij onder meer het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een of meerdere gedelegeerde bestuurders of een zaakvoerder.

 

Artikel 30. Bestuurlijke delegatie

Voor alle akten en handelingen die het dagelijks bestuur overschrijden, al dan niet voor een rechtbank, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd zijn door minstens twee bestuurders, die over een beslissing of volmacht van de Raad van Bestuur moeten beschikken.

 

Artikel 31. Huishoudelijk reglement

Alles wat verband houdt met de werkzaamheden van de Raad van Bestuur, van de controlerende vennoten en van de Algemene Vergadering mag door een huishoudelijk reglement worden geregeld, maar zonder dat hierbij van de bindende bepalingen van de wet of van deze statuten mag worden afgeweken.

 

Hoofstuk 5. Over het boekjaar en de winstverdeling

Artikel 32.  Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Het eerste boekjaar begint op heden en eindigt op eenendertig december 2014.

 

Artikel  33.  Jaarlijkse verslaggeving

Op het einde van elk boekjaar maakt de Raad van Bestuur een inventaris op, de balans, de resultatenrekening met de toelichting en de door de wet bepaalde verslagen die aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.

 

Artikel 34. Goedkeuring en kwijting

De verslagen van de bestuurders, de controlerende vennoten of van de commissaris worden voorgesteld aan de Algemene Vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening (balans en resultatenrekening) en dus de bestemming van het resultaat. Na de goedkeuring van de jaarrekening spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de kwijting van de bestuurders, de controlerende vennoten of de commissaris. Goedkeuring en kwijting behoren tot de exclusieve bevoegdheden van de Algemene Vergadering.

De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen na de goedkeuring neergelegd bij de Nationale Bank van België.

 

Artikel 35. Winstverdeling

Het batig saldo van de vennootschap wordt op de volgende manier verdeeld:

• Vijf procent gaat naar de reserve zoals de wet het voorschrijft (deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt).

Er kan een interest ofte dividend worden toegestaan op het deel van het gestorte kapitaal, met een maximumpercentage dat in geen geval meer mag bedragen dan dat vastgesteld in het KB van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. (Dat maximumpercentage bedraagt op het moment van de stichting van de coöperatie zes procent).

• Het overschot wordt aan het reservefonds of aan speciale fondsen ter realisering van de doelstellingen van de coöperatie toegewezen.

 

Artikel 36. Ristorno

De eventuele toe te kennen ristorno mag aan de vennoten alleen worden uitgekeerd naar rato van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.

 

Hoofdstuk 6. Tot slot: over ontbinding en vereffening van de coöperatie

Artikel 37. Ontbinding

De vennootschap is ontbonden als het aantal vennoten minder dan het wettelijk minimum bedraagt of als het kapitaal beneden het statutaire minimum daalt.

Zij kan ook ontbonden worden door een beslissing van de Algemene Vergadering. In geval van ontbinding stelt de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars aan.

Zij bepaalt hun bevoegdheden, de wijze van vereffening en de vergoeding die hen toekomt.

Zolang er geen vereffenaars zijn aangesteld, is de Raad van Bestuur van rechtswege met de vereffening belast.

 

Artikel  38. Vereffening

Na afbetaling van de maatschappelijke schulden en lasten, zal het overschot eerst dienen om de sommen die op de aandeelbewijzen werden gestort, terug te betalen.

Het eventuele overblijvende saldo wordt overgemaakt aan één of meerdere organisaties die gelijkaardige doelen nastreven.