Petitie voor het windpark in Melle-Wetteren

Momenteel staan er in het windpark Melle-Wetteren drie windturbines opgesteld (SPE/Ugent). Het lopende project heeft tot doel om dit windpark uit te breiden met 3 turbines (2 voor Eneco en 1 voor SPE Luminus). Die uitbreiding past/paste perfect binnen de ambities van het Energielandschap Oost-Vlaanderen dat windparken wil ontwikkelen door turbines te concentreren in bepaalde zones. Bovendien wil het plan de burgers laten participeren in de windparken zodat de lasten en lusten van windenergie beter worden verdeeld. EnerGent blijft achter dat plan en zijn doelstellingen staan.


Dat minister Joke Schauvliege het provinciale plan voor de E40 heeft geannuleerd, doet daar eigenlijk niks van af. Voor dit project heeft haar beslissing eigenlijk ook geen gevolgen. Eneco heeft rechten van opstal bij de eigenaars van de grond, en vraagt de vergunningen aan. Bovendien wil Eneco een partnership met een lokale burgercoöperatie voor zijn twee turbines. EDF wil dat niet voor zijn ene turbine.

Het project van Eneco betreft twee windturbines met een maximaal vermogen van 7 MW wat overeenkomt met het verbruik van 4.600 gezinnen. Eneco heeft voor die uitbreiding vroeger al een vergunning aangevraagd, maar die kreeg een negatief advies. De huidige vergunning behelst een vernieuwd project, dat optimaal beantwoordt aan de bezwaren die in het verleden werden geformuleerd.

Zo werd een turbine geschrapt om de nadelige effecten van slagschaduw op de omwonenden te reduceren (de vorige vergunningsaanvraag betrof de bouw van 4 bijkomende windturbines op de site, waar er nu een aanvraag voor 3 turbines is ingediend). De drie windturbines worden zo ingepland dat de nadelige effecten van slagschaduw beperkt blijven en binnen de wettelijke normering liggen.

Er werd een omstandige vogel- en vleermuizentelling uitgevoerd om tegemoet te komen aan de bezwaren geformuleerd door het Agentschap Natuur en Bos. In het technische haalbaarheidsrapport worden in dat verband maatregelen voorgesteld om de turbines te monitoren en stil te leggen op momenten van vogeltrek en/of foerageren van vleermuizen.

Teken online de petitie ter ondersteuning van de bouw van deze windturbines