Windturbines

Een draagvlak voor windontwikkeling

De bouw van grote windturbines roept dezer dagen veel tegenstand op. On-shore windturbines zijn echter broodnodig om de energietransitie gerealiseerd te krijgen. Van alle manieren om elektriciteit te produceren, zijn windturbines op land de goedkoopste en minst vervuilende. Windturbines produceren elektriciteit uit wind: een onuitputbare bron. Tijdens de productie van de stroom komen er geen fijn stof, CO2 of andere broeikasgassen vrij.

Als burgercoöperatie zetten we extra in op de organisatie van draagvlak bij windontwikkeling. Via directe burgerparticipatie worden omwonenden mede-eigenaar van de windturbine, waardoor ze niet enkel delen in de lasten, maar ook de lusten. Als burgercoöperatie besteden we veel aandacht aan de bezorgdheden van omwonenden, natuur- en milieuverenigingen bij de ontwikkeling van dergelijke projecten. 

Lopende projecten

Melle

Energent participeert voor 20% in de bouw van 2 windturbines langs de E40 in Melle. Dit dossier werd in 2015 opgestart maar bevindt zich nog steeds in beroepsprocedure. Energent werkt hier samen met Eneco. 

Technische details
Aantal windturbines 2
Verwachte jaarlijkse productie                  13500 MWh/jaar
Aantal gemiddelde huishoudens 4200 Vlaamse huishoudens
Aandeel Energent 20%

Nevele

Dit project wil 3 windturbines bouwen langsheen de E40 in Nevele. De turbines situeren zich in agrarisch gebied. Deze inplanting kadert perfect binnen de ambities van het Energielandschap Oost-Vlaanderen en het Vlaams windplan, dat windparken wil ontwikkelen door turbines te concentreren langs lijnelementen zoals de E40 en de industriezone Baarle-Drongen. Energent werkt in dit project samen met Storm.

Technische details
Aantal windturbines 3
Verwachte jaarlijkse productie                    33000 MWh/jaar
Aantal gemiddelde huishoudens          9571 Vlaamse huishoudens
Aandeel Energent 20%

Gent (klaverblad E17/E40/R4)

Energent en Ecopower verwierven samen een recht van opstal om op gronden van de Universiteit Gent, meer bepaald het Instituut voor Nucleaire Wetenschappen, een windturbine te plaatsen. De turbine maakt deel uit van een windpark van drie turbines in de industriezone nabij het klaverblad van de E17/E40. 

Voor UGent was rechtstreekse burgerparticipatie een belangrijk toekenningscriterium. Energent en Ecopower worden elk voor de helft eigenaar van de turbine, al is het mogelijk dat de universiteit later voor dertig procent participeert. Zelfs in dat laatste geval blijft de turbine voor zeventig procent eigendom van de burgers. Sowieso willen we ook de omwonenden de kans bieden om te participeren. 

Technische details
Aantal windturbines 1
Verwachte jaarlijkse productie 8500 MWh/jaar
Aantal gemiddelde huishoudens                  2400 Vlaamse huishoudens
Aandeel Energent 50%