Energent

Structuur van de coöperatie

Werkteam

De dagelijkse werking van EnerGent berust bij een werkteam dat één maal per maand samenkomt. Dat team bestaat uit vennoten-adviseurs en medewerk(st)ers. Indien je zelf ook wil meewerken, laat het ons dan zeker weten.

  • De Algemene Vergadering bestaat uit alle vennoten (of coöperanten) en bepaalt de grote lijnen van de beleidskeuzes die genomen worden door de coöperatie.
  • De Algemene Vergadering komt minstens één maal per jaar bijeen op de derde zaterdag van april.
  • De uitnodiging tot de Algemene Vergadering gebeurt langs elektronische weg via de e-mail van de comparant bij ons bekend en via de website. Wie erom verzoekt, kan de uitnodiging ook per brief ontvangen. De uitnodiging wordt samen met de agenda minstens drie weken voor de Algemene Vergadering opgestuurd.
  • Indien u die dag niet aanwezig kunt zijn, kunt u zich laten vertegenwoordigen door een andere vennoot.
  • Wens je je te laten vertegenwoordigen door een andere stemgerechtigde vennoot, download dan hieronder het daartoe bestemde volmachtsformulier dat je ondertekend meegeeft met de vennoot die jou zal vertegenwoordigen.
  • Elke vennoot kan slechts één andere vennoot wettig vertegenwoordigen.

Download volmachtsformulier

Algemene Vergade-ring

Raad van Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit minstens vijf leden, al dan niet vennoten, benoemd door de Algemene Vergadering.

De duur van het mandaat van een bestuurder is drie jaar. Het mandaat eindigt op een jaarlijkse Algemene Vergadering die de jaarrekening goedkeurt van het voorgaande boekjaar.

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking uit te voeren ter verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.

Afgezien van de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Het adviescomité van EnerGent doet wat het zegt te doen: advies geven aan EnerGent. Tevens willen we met de diverse samenstelling van het comité aangeven dat EnerGent een pluralistische organisatie is die openstaat voor mensen van zeer diverse pluimage. EnerGent komt niet uit een enkele zuil of politieke overtuiging. We willen graag mensen uit alle hoeken en kanten van de samenleving aanspreken en betrekken.

Advies-comité

Coöperan-ten

De coöperanten vormen de basis van een coöperatie en dus ook van EnerGent.

Zonder hen kan een coöperatieve niet bestaan. Door het samen investeren wordt aan de coöperanten de kans geboden om te investeren in projecten rond hernieuwbare energie en energiebesparing die voor hen anders onbereikbaar zouden zijn. Ze ontvangen daarvoor een billijke vergoeding en steunen daarnaast de sociaal-ecologische doelstellingen van de energiecoöperatie.

De coöperanten hebben inspraak in de coöperatie via de Algemene Vergadering. Door het principe één stem per aandeelhouder hebben de kleine vennoten dezelfde stem als de grotere vennoten.

Wordt zelf coöperant.